Du er her

Etape 3 og de efterfølgende etaper

Mariagerfjord Vand a|s skal som en del af Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan spildevandskloakere alle sommerhuse i Mariagerfjord Kommune inden 2030. De to første etaper (grønt og blåt område på fig. 1 og fig. 2) i Øster Hurup er gennemført. De erfaringer, der er opnået i den forbindelse, har betydet, at planlægningen og projekteringen af de næste etaper mellem Øster Hurup og Als samt Helberskov revurderes.

Mariagerfjord Vand a|s har gennemført et udbud på bygherrerådgivning af spildvandskloakeringen af sommerhusene i området. Orbicon A/S vandt opgaven som bygherrerådgiver. De skal således i tæt samarbejde med Mariagerfjord Vand a|s, forestå udbud og planlægning af kloakeringsopgaven til en entreprenør, så de kommende etaper frem til ca. 2022 bliver gennemført så optimalt som muligt. De enkelte etaper forventes at indeholde ca. 200 sommerhuse.

Figur 1: Områdeafgrænsning for sommerhuskloakeringen fra Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen. Det gule område markerer næste etape, der er ejendomme som skal kloakeres i 2017.

Tidsplan
Det er planlagt, at der skal indgås kontrakt med entreprenøren primo 2017, til kloakering af det gule område. Når entreprenøren vælges fastlægges samtidig en metode for kloakeringen, som er tilbudt af entreprenøren. Projektet med den valgte kloakeringsmetode skal herefter planlægges og klargøres til udførelse i marken.

På nuværende tidspunkt undersøges også hvilke sommerhuse, der er forholdsvis ukomplicerede at kloakere med tilslutning til det eksisterende system. Der gennemføres et særskilt udbud til entreprenører for disse ejendomme, hvilket betyder, at opstart af arbejdet i marken forventes omkring årsskiftet 2016/2017. Disse ejendomme kontaktes særskilt med specifik oplysninger på hvordan og hvornår de kan kloakeres.

Aktiviteter lige nu
For at få mere nøjagtigt kendskab til dybden af de enkelte sommerhuses nuværende kloaksystem, er der igangsat en opmåling af alle ejendommes interne kloaksystem, hvilket betyder, at de skal have adgang til jeres ejendom.

Opmålingen foretages dels af landinspektør firmaet Geopartner og dels Mariagerfjord Vand a|s, der vil løfte dæksler og måle afstanden fra dæksel til vandspejlet i jeres tank. Oplysningerne skal bruges til at fastlægge dybden af det nye kloaksystem.

Hvis du træffer disse målerfolk i området, er de der således for at udføre en vigtig og legitim opgave, så tag vel imod dem. Hvis du er i tvivl om deres ærinde på din ejendom, er du velkommen til at henvende dig til medarbejderne, så vil de kunne legitimere sig.

Arbejdet er allerede så småt i gang, og de er synlige i området.

Borgermøder
Der vil løbende blive afholdt informationsmøder for de berørte områder i takt med projektets fremdrift.

Økonomi
Mariagerfjord Vand a|s udfører kloakeringen frem til ejendomsskel og sætter en skelbrønd umiddelbart i eller inden for skel. Grundejere skal herefter varetage og bekoste tilslutningen fra ejendommens kloaksystem og frem til skelbrønden.

Mariagerfjord Vand a|s opkræver et tilslutningsbidrag i henhold til Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Mariagerfjord Kommune, Tilslutningsbidraget er på 35.693,93 kr. inkl. moms i 2016 priser. Taksten pristalsreguleres til 2017 priser.

Tilslutningsbidraget opkræves, når skelbrønden er placeret og det er muligt at foretage tilslutning af kloakken på ejendommen til den offentlige kloak.

Tidsfristen for, hvornår sommerhusets kloakanlæg skal være tilsluttet er normalt 6 måneder. I vil modtage et brev fra Mariagerfjord Kommune (miljøafdelingen, der er myndighed på området) med den eksakte tidsfrist for tilslutningen.

Planlægning af øvrige etaper
Udførelsen af efterfølgende etaper forventes tidligst påbegyndt ultimo 2017.

Det røde område på figuren herunder, er også omfattet af spildevandsplanen til kloakering i 2017-2020. En mindre del (del af Præstemarken 21-32) igangsættes dog allerede i starten af 2017.

De øvrige etaper med henholdsvis grå og lilla markering er i henhold til spildevandsplanen planlagt til udførelse i 2021-2022.


Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte projektleder, Preben Poulsen fra Mariagerfjord Vand a|s på pvp@mfv.dk eller 99 52 53 60 eller Malene Caroli Juul fra Orbicon på mcju@orbicon.dk eller på telefon 29 13 92 81.