Du er her

Sommerhuskloakering, Etape 4 - Øster Hurup

Sommerhuskloakering Etape 4 - Status opdatering
Projektet er desværre 6-8 uger forsinket. Årsagen er, at der dels har været udfordringer med at lave en aftale om placering af den kommende Vakuumstation, dels at kontrol og placering af det kommende ledningstracé har været mere omfattende  og krævet længere tid end forventet.

Status er i øjeblikket:
Kontrakt på vakuumsystem er indgået med Quavac fra Holland – som også har leveret det tidligere vakuumanlæg i etape 3.
Der er forhandlet placering på plads for vakuumstationen, som bliver placeret ved Nørre Hurupvej 17.

Projektering af Vakuumstationen er afsluttet, og der forventes afholdelse af licitation medio oktober med opstart af entreprenørarbejdet primo november.
Ledningsarbejde og vakuumstation afholdes som indbudt licitation for at sikre, at entreprenørerne har kendskab og erfaring med netop denne type arbejde.

Idet projektet kommer til at omfatte grundvandssænkning i et vist omfang, bliver der i øjeblikket foretaget fotoregistrering af alle ejendomme i området, og de ejendomme som grænser op til området.
Fotoregisteringen udføres af Envidan, som vil fotografere alle bygninger i områderne.
VI starter nu  med fotoregistering i Delområde 1. Du vil derfor kunne træffe Envidan inde på din ejendom.
Envidan vil altid forsøge at kontakte husejeren på selve ejendommen inden fotograferingen startes op.
Fotoregisteringen udføres for at sikre dokumentation af bygninger og soklers tilstand inden grundvandssænkningen opstartes.

I delområde 3 vil vi i de kommende uger arbejde med den nøjagtige placering af skelbrønde i området. I vil derfor kunne møde vores medarbejder med GPS-udstyr i området.

Vi forventer i øjeblikket at afslutte kloakeringen af delområde 1 inden påske 2019.


Delområde 1, etape 4.
Sidste frist for ønske om ændring af skelbrøndsplacering er 1. september 2018.

REV 2 oversigtskort pr. 6. september 2018
Bakkerne 1 og 20 flyttes til delområde 2.
Revideret oversigtskort pr. 20. august 2018
Oversigtskort for etape 4, delområde 1, 2 ,3 pr. 27. juni 2018


Mariagerfjord Vand a|s vil fra medio oktober 2017 og frem til primo 2018 foretage indmåling og registrering af eksisterende septiktanke og dybde på kloakledninger til septiktank på de enkelte ejendomme i området.

Man vil derfor opleve, at Mariagerfjord Vand a|s medarbejdere går rundt i området med GPS og andet måleudstyr og foretager opmåling. Dette gør vi for at sikre, at den kommende skelbrønd kan placeres mest hensigtsmæssigt for alle parter og at kommende kloakledninger kan etableres med tilstrækkeligt fald.

Etape 4. Området der planlægges kloakeret i 2018-2020, er området markeret med rødt og omfatter nedenstående veje:
• Bakkerne: 1-43
• Brøndbækken: 1-136
• Dokkedalsvej: 5-71
• Marens Plads: 1-44
• Nordvang: 1-40
• Nørre Hurupvej: 40, 42, 44 og 46
• Præstemarken: 13, 14, 15,17 og 18
• Sellegaarde Vest: 1-79
• Sellegaarde Øst: 1-30
• Sellegaardevej: 5, 6 og 7
• Sitkavænget:1-32
• Stenkisten: 1-130
• Toften: 1-99
• Viffertsholm: 1-20
• Østenkrog: 1-46

Såfremt man ligger inde med oplysninger om og/eller tegning af eksisterende kloakforhold på egen ejendom, beder vi Dem fremsende tegning via følgende mailadresse:

Sommerhuskloak@mfv.dk

Eller fremsende pr. post til:

Mariagerfjord Vand a|s. Islandsvej 7, 9560 Hadsund

Vi beder Dem fremsende oplysningerne for, at vi hurtigere og mere optimalt kan placere den kommende skelbrønd på Deres ejendom under detailprojekteringen.

De berørte ejendomme vil senere blive kontaktet direkte for detaljeret information, når detailplanlægningen er på plads.
 
Eventuelle spørgsmål skal rettes til projektleder, Preben Poulsen på telefon 99 52 53 60 eller projektleder, Ulf Zinn på telefon 99 52 53 69.

Generel orientering til ejendommene i etape 4
I brevet kan ejerne af ejendommene i forbindelse med kloakering af sommerhusene i etape 4 i Øster Hurup finde yderligere detaljer om projektet.
generel_orientering_til_ejendomme_i_oe_hurup_e4_25-10-2017.pdf

Spørgsmål om matrikelkort
Der har været nogle forespørgsler vedrørende de matrikelkort, der er anvendt til stikskitserne i sommerhusområderne.

Vi kan oplyse, at kortene kommer fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Hvis man mener, at kortene er ukorrekte, kan man for egen regning kontakte en landinspektør, da Mariagerfjord Vand a|s ikke har mulighed for at bidrage med hjælp til at fastlægge skelgrænserne.