Du er her

Projektinformation

Åbent hus til opstart af vakuumpumpestationen, se invitationen Her

Info den 24. maj 2019
Entrenøren er nu gået i gang med Delområde 2 og afsætter løbende skelbrønde i området.

Markeringspæl med grøn top angiver den fremtidige placering af skelbrønd.

OBS - Ny åbningstid på Byggepladskontoret: Kl. 14.00 - 17.00, gældende fra den 4. april 2019.

Ny tidsplan for Sommerhus kloakering Etape 4, 
Delområde 1, samt Delområde 2 - ses i sidemenuen.

På baggrund af ændringer i projektet samt problemer med grundvandssænkning har det ikke været muligt at følge den oprindelige tidsplan.

Årsagen har dels været at grundvandet har været svært at sænke, samt at projektet er blevet udvidet med en ny regnvandsledning i Dokkedalsvej der skal sikre at vej afvandingen kan fungerer.

Som det ser ud nu vil delområde 1 være klar således at der kan tilsluttes til skelbrøndene medio maj 2019.

Hvornår graver vi ved dig.
Alle beboere bedes være opmærksom på at entreprenøren løbende kan ændre lidt i tidsplanen for at optimerer fremdriften af projektet.

2-3 dage før entreprenøren starter gravearbejdet, vil der på vejene være opsat skilte som oplyser at der opstarter gravearbejde inden for de næste 2-3 dage.

På skiltene er der et telefonnummer hvor man kan kontakte formanden for nærmere information.

I forbindelse med gravearbejdet må man påregne at vejen i kortere tid kan være spæret for passage. Har man et akut behov bedes man kontakte formanden.

Særlige hensyn
Såfremt der måtte være særlige hensyn som vi skal udvise, bedes du kontakte undertegnede eller formanden.

Vi vil så efter bedste evne forsøge at opfylde jeres ønsker.

Næste etape : Delområde 2

Borgermøde Delområde 2

Der er afholdt borgermøde omkring kloakarbejdet i delområde 2 onsdag den 17 april fra kl 16.30 til 18.00

Se powerpoint præsentation fra mødet

 

Kære ejere og beboer

Vi er nu endelig kommet i gang med anlægsarbejderne, og Arkil arbejder for fuld tryk.
Vi har dog konstateret, at de ledningsoplysninger, der er i det materiale fra LER (ledningsregisteret) ikke er specielt nøjagtigt.
Arkil forsøger at søge alle stikledninger inden de graver for at undgå brud på jeres ledninger, men vi har konstateret, at der på mange ledninger er intet - eller et meget lille forbrug.
Hvis der ikke er et forbrug på ledningerne, kan Arkil ikke søge ledningerne, og den kan medfører en overgravning af jeres stikledning.

Vi tillader os derfor at opfordre til, at der er et lille forbrug (en tændt lampe) i jeres sommerhuse mens vi udfører ledningsarbejdet, således at det er muligt at søge ledningerne inden vi graver.

Til information:
Vores byggepladskontor er åbent hver torsdag fra 10.00 til 17.00 hvis i skulle have spørgsmål.
Kontoret findes på Nørre Hurupvej 34, Øster Hurup.


Information pr. 8. november 2018.

Der er nu afholdt licitation over kloakarbejdet Sommerhuskloakering Etape 4.

Ledningsarbejdet vil blive udført af Arkil A/S.
Entrepriseleder bliver Svend Jørgensen.

Vakuumstationen vil blive udført af Gunnar Nielsen A/S.
Entrepriseleder bliver Kenneth Nielsen.

Ledningsarbejdet:
Arkil er i øjeblikket ved at etablerer byggeplads på Nørre Hurupvej.
Vi forventer at byggepladsen er etableret med udgangen af uge 47 -2018.

Bygherre kontor.
Der etableres et Bygherre kontor på byggepladsen hvor man vil kunne træffe Bygherre repræsentant.
Der vil være ”Åbent”  på kontoret:  Torsdage mellem  10.00 og 17.00.
Du er velkommen til at kikke forbi kontoret, hvis du har spørgsmål eller andet fra og med uge 48.

Arkil vil inden for den nærmeste tid afsætte skelbrønde med en Rød markeringspæl.

Vejsyn.
Inden opstarten af gravearbejdet afholdes der vejsyn.
Der er indkaldt til vejsyn den 21 November 2018.
Ved vejsynet deltager entreprenøren, MFV samt berørte Grundejerforeningers repræsentanter.

Vakuumstation:
Gunner Nielsen vil inden for kort tid etablerer byggeplads på Nørre Hurupvej.

Ledningsejer møde:
Mariagerfjord Vand indkalder til ledningsejermøde for ledningsejere i området.

Tidsplan:
Så snart der foreligger detailtidsplan fra entreprenørerne vil disse blive lagt på hjemmesiden.
Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder.
Ulf Zinn på telefon 99 52 53 69 eller ulf@mfv.dk.

 

Sommerhuskloakering Etape 4 - Status opdatering
Projektet er desværre 6-8 uger forsinket. Årsagen er, at der dels har været udfordringer med at lave en aftale om placering af den kommende Vakuumstation, dels at kontrol og placering af det kommende ledningstracé har været mere omfattende  og krævet længere tid end forventet.

Status er i øjeblikket:
Kontrakt på vakuumsystem er indgået med Quavac fra Holland – som også har leveret det tidligere vakuumanlæg i etape 3.
Der er forhandlet placering på plads for vakuumstationen, som bliver placeret ved Nørre Hurupvej 17.

Projektering af Vakuumstationen er afsluttet, og der forventes afholdelse af licitation medio oktober med opstart af entreprenørarbejdet primo november.
Ledningsarbejde og vakuumstation afholdes som indbudt licitation for at sikre, at entreprenørerne har kendskab og erfaring med netop denne type arbejde.

Idet projektet kommer til at omfatte grundvandssænkning i et vist omfang, bliver der i øjeblikket foretaget fotoregistrering af alle ejendomme i området, og de ejendomme som grænser op til området.
Fotoregisteringen udføres af Envidan, som vil fotografere alle bygninger i områderne.
VI starter nu  med fotoregistering i Delområde 1. Du vil derfor kunne træffe Envidan inde på din ejendom.
Envidan vil altid forsøge at kontakte husejeren på selve ejendommen inden fotograferingen startes op.
Fotoregisteringen udføres for at sikre dokumentation af bygninger og soklers tilstand inden grundvandssænkningen opstartes.

I delområde 3 vil vi i de kommende uger arbejde med den nøjagtige placering af skelbrønde i området. I vil derfor kunne møde vores medarbejder med GPS-udstyr i området.

Vi forventer i øjeblikket at afslutte kloakeringen af delområde 1 inden påske 2019.


Delområde 1, etape 4.
Sidste frist for ønske om ændring af skelbrøndsplacering er 1. september 2018.

REV 2 oversigtskort pr. 6. september 2018
Bakkerne 1 og 20 flyttes til delområde 2.
Revideret oversigtskort pr. 20. august 2018
Oversigtskort for etape 4, delområde 1, 2 ,3 pr. 27. juni 2018


Mariagerfjord Vand a|s vil fra medio oktober 2017 og frem til primo 2018 foretage indmåling og registrering af eksisterende septiktanke og dybde på kloakledninger til septiktank på de enkelte ejendomme i området.

Man vil derfor opleve, at Mariagerfjord Vand a|s medarbejdere går rundt i området med GPS og andet måleudstyr og foretager opmåling. Dette gør vi for at sikre, at den kommende skelbrønd kan placeres mest hensigtsmæssigt for alle parter og at kommende kloakledninger kan etableres med tilstrækkeligt fald.

Etape 4. Området der planlægges kloakeret i 2018-2020, er området markeret med rødt og omfatter nedenstående veje:
• Bakkerne: 1-43
• Brøndbækken: 1-136
• Dokkedalsvej: 5-71
• Marens Plads: 1-44
• Nordvang: 1-40
• Nørre Hurupvej: 40, 42, 44 og 46
• Præstemarken: 13, 14, 15,17 og 18
• Sellegaarde Vest: 1-79
• Sellegaarde Øst: 1-30
• Sellegaardevej: 5, 6 og 7
• Sitkavænget:1-32
• Stenkisten: 1-130
• Toften: 1-99
• Viffertsholm: 1-20
• Østenkrog: 1-46

Såfremt man ligger inde med oplysninger om og/eller tegning af eksisterende kloakforhold på egen ejendom, beder vi Dem fremsende tegning via følgende mailadresse:

Sommerhuskloak@mfv.dk

Eller fremsende pr. post til:

Mariagerfjord Vand a|s. Islandsvej 7, 9560 Hadsund

Vi beder Dem fremsende oplysningerne for, at vi hurtigere og mere optimalt kan placere den kommende skelbrønd på Deres ejendom under detailprojekteringen.

De berørte ejendomme vil senere blive kontaktet direkte for detaljeret information, når detailplanlægningen er på plads.
 
Eventuelle spørgsmål skal rettes til projektleder, Ulf Zinn på telefon 99 52 53 69.

Generel orientering til ejendommene i etape 4
I brevet kan ejerne af ejendommene i forbindelse med kloakering af sommerhusene i etape 4 i Øster Hurup finde yderligere detaljer om projektet.
generel_orientering_til_ejendomme_i_oe_hurup_e4_25-10-2017.pdf

Spørgsmål om matrikelkort
Der har været nogle forespørgsler vedrørende de matrikelkort, der er anvendt til stikskitserne i sommerhusområderne.

Vi kan oplyse, at kortene kommer fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Hvis man mener, at kortene er ukorrekte, kan man for egen regning kontakte en landinspektør, da Mariagerfjord Vand a|s ikke har mulighed for at bidrage med hjælp til at fastlægge skelgrænserne.