Separatkloakering gavner det hele

Mariagerfjord Vand a|s (som er 100% ejet af Mariagerfjord Kommune) har siden stiftelsen i 2007, arbejdet for en sikring af afløbsforholdene fra den enkelte ejendom, samtidig med at der tages vare på at sikre et bedre vandmiljø, hvor der er påvirkning af spildevand fra Mariagerfjord Vands kloaksystemer.

Det er blandt andet sket ved en markant investering på over 400 millioner kr. fra 2013 – 2017 i forbedret rensning af spildevandet på et nyt centralt renseanlæg med direkte udledning af det rensede vand i Kattegat. Det har medført at der er fjernet over 50 tons organisk stof, 40 tons kvælstof og 1,5 tons fosfor om året fra Mariager Fjord og erstattet det med ca. 20 tons organisk stof, 20 tons kvælstof og 1 tons fosfor om året ud i Kattegat fra det nye renseanlæg.

En af de væsentligste årsager til at ændringen af renseanlægsstrukturen er blevet så stor en succes, er at Byrådet i Mariagerfjord Kommune i 2011 besluttede at alt offentlig kloak skal være separatkloakeret (to strenget system). Siden 2011 har Mariagerfjord Vand brugt ca. ½ milliard kr. på separatkloakering men skal nok bruge ca. 1½ milliard kr. mere, før eksisterende fællessystem (en strenget) er omlagt til separatkloak.

Udover at gavne vandmiljøet, har separatkloakering også stor effekt på kapaciteten i kloaksystemet, således at regnvands kapaciteten øges ca. 30% ved separatkloakering, hvilket modvirker risikoen for oversvømmelser ved ekstremhændelser og skybrud. Bestyrelsesformand for Mariagerfjord Vand a|s og formand for Teknik og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Hammer Sørensen udtaler ” Når fællesskabet (100% brugerfinansieret) investerer så massivt i at gavne miljøet og klimasikre mod fremtidige oversvømmelser, er det afgørende for succesen af separatkloakering , at der bliver separatkloakeret på egen grund. Effekten vil delvis udeblive og øge risikoen for oversvømmelser for en selv og sine naboer, ved at undlade at separatkloakere”.

Mariagerfjord Vand vil de næste 5 uger kører en massiv oplysningskampagne om separatkloakering, hvor der håbes på, at den enkelte grundejer vil sætte sig ind i, om ens egen ejendom er separatkloakeret; og hvis den ikke er, så få det gjort. Lovgivningen siger at der er pligt til at separatkloakerer på egen grund, når der er ført separate stik for henholdsvis spildevand og regnvand frem til grundgrænsen.

Mariagerfjord Kommune som myndighed og Mariagerfjord Vand vil fra årsskiftet udføre en målrettet opfølgning på om ejendomme der har separate stik også har fået separatkloakeret på egen grund. Der vil blive udstedt påbud, hvor separeringen ikke er gennemført.

Enhver separering på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført og den autoriserede kloakmester har afleveret dokumentation for det udførte arbejde, skal grundejeren sende dokumentationen ind til Mariagerfjord Kommune, som herefter vil ændre registreringen i BBR til separatkloakeret.

Find en autoriseret kloakmester
Benyt dette link - Find en autoriseret kloakmester (Åbner nyt vindue)

Annonce 1 i en PDF (Uge 47, 2019)
Læs annoncen Separatkloakering = fremtidssikring for alle (PDF åbner nyt vindue)

Radiospot om separatkloakering (Uge 48, 49 og 50, 2019)
Hør radiospottet om separatkloakering (MP3 filen åbner nyt vindue)

Annonce 2 i en PDF (Uge 49, 2019)
Læs annoncen Sådan separatkloakerer du (PDF åbner nyt vindue)

Annonce  i en PDF (Uge 51, 2019)
Læs annoncen Mariagerfjord Vand a|s sikrer et renere vandmiljø (PDF åbner nyt vindue)