Du er her

Klimatilpasning

Der tales i øjeblikket meget om, at samfundet skal tilpasse sig til fremtidens klima. Mariagerfjord Kommune har i spildevandsplanen fra 2011 besluttet, at der skal indregnes en sikkerhed i beregninger af dimensioner på nye regnvandsledninger på grund af den øgede risiko for ekstrem regn.

Ved den igangværende kloaksanering (separatkloakering) af Hvornum, hvor der i øjeblikket arbejdes med at separatkloakere den sidst del af byen, nyetableres kloaksystemet, således det kan håndtere de fremtidige regnvandsmængder.

Hobro, Mariager og Hadsund er byer, der alle er beliggende ved Mariager Fjord. Derfor er de lavtliggende områder tæt på fjorden også udsatte steder i forhold til en stigende vandstand. Den stigende vandstand vanskeliggør desuden regnvandsafledningen fra de bebyggede områder ned til fjorden. I forbindelse med eksempelvis midtby planen i Hobro, tænkes alternative løsninger til håndtering af regnvand ind og det eksisterende kloaksystem ombygges eller udbygges til at kunne håndtere de fremtidige regnhændelser.

Ud over ovennævnte udfordringer, er det generelle billede af afløbssystemerne i Mariagerfjord Kommune, at de senere års registrerede ”monster” regn, ikke har givet anledning til væsentlige driftsgener i det offentlige kloaksystem eller ude hos borgerne.

I den gældende spildevandsplan er der allerede taget højde for dimensionerings- og funktionskravene, som skal overholdes ved etablering af nye spildvands-, regnvands- og fællesledninger.

Kloaksystemets væsentligste funktion er at bortlede regn- og spildevand i kloakoplandene til mindst mulig gene for borgerne.

Det er dog ikke muligt at undgå opstuvninger og oversvømmelser i forbindelse med alle regnhændelser, men omfanget tilstræbes reduceret til et acceptabelt niveau. Desuden træffes der foranstaltninger til at begrænse generne mest muligt, når kloakanlæggets kapacitet overskrides.

I spildevansplanen beskrives Mariagerfjord Vand a|s dimensioneringskriterier for nye kloakledningsanlæg for overfladevand (regnvand), herunder hvilke stuvningsniveauer der regnes med.
 
For yderligere detaljer, se punkt 12.13 på side 60 til 64 i ” Mariagerfjord Kommune – Spildevandsplan 2011-2021” Læs spildevandsplanen på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside (Ekstern link der åbnes i et nyt vindue).

Tegning af en kælder der er oversvømmet af vand