Renseprocessen

Spildevand skal renses for organisk stof, kvælstof og fosfor. Mariagerfjord Renseanlæg er opbygget, så der opnås en meget effektiv rensning af spildevandet gennem forskellige trin.

Forrensning
Spildevandet fra oplandet pumpes direkte til forrensning, der består af to finriste, sandfang og fedtfang. Renseanlægget kan også modtage septisk slam samt fedt m.m. fra virksomheder.

Primær rensning
Efter forrensningen tilsættes spildevandet fældningskemikalie og ledes i en primærtank med en total dybde på 8,5 meter. Her bundfælder det organiske stof (primærslam) og pumpes herefter til rådnetanken. Spildevandet ledes videre til biologisk rensning.

Biologisk rensning
Efter primær rensning ledes spildevandet til biologisk rensning i to store parallelle procestanke (step 1) med et samlet volumen på 18.000 m3. Herefter ledes vandet videre til step 2 på 9.000 m3, hvorefter vandet ledes til step 3 på 9.000 m3. I de 4 tanke reduceres spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor ved hjælp af bakterier (aktivt slam) under omrøring og tilførsel af luft. Der kan desuden tilsættes fældningskemikalie (jernklorid) for at optimere reduktion af fosfor ved udløb af step 3.

Efterklaring
Fra procestankene ledes spildevandet videre til to efterklaringstanke med et samlet areal på 1.925 m2 og volumen på 9.230 m3. Slammet bundfælder. Hovedparten af slammet fra efterklaringstankene pumpes tilbage til processens step 1. Overskudsslam pumpes til rådnetankene.

Tertiær rensning
Fra efterklaring ledes spildevandet videre til to filtre med filterdug på 10 µm. Vandet filtreres for små uorganiske partikler og organiske partikler med fosfor, som ledes retur til forrensning.

Renset vand
Det rensede spildevand ledes til udløbsbygværk og vil i langt de fleste tilfælde løbe af sig selv hele vejen, dvs. 16 km til udløbet i Kattegat. I tilfælde af særligt store vandmængder pumpes udløbsmængden ud.

Rådnetank
Da renseanlægget konstant producerer slam, ledes ’overskudsslam’ til renseanlæggets slambehandlingsafsnit. Efter opkoncentrering af slammet, ledes det til opblanding med primærslammet og herefter til to rådnetanke med volumen på 2.000 m3 og 4500 m3, hvor slammet opvarmes til ca. 42 ˚C.

Biogas
I rådnetanken produceres biogas. Biogassen anvendes til at producere el og varme. El kan afsættes til forsyningsnettet, mens varmen anvendes på renseanlægget til opvarmning af maskinbygninger, rådnetank og drifts- og administrationsbygningen. Den  overskydende varme afsættes til fjernvarmen i Hadsund.

Slam
Samtidig med at der produceres biogas, reduceres den slammængde, der efterfølgende skal køres væk fra renseanlægget som ’restprodukt’. I dag anvendes det på landbrugsjord.

Klik på billederne for at se dem i et større format