Tilbud om nye skelbrønde

Der er mulighed for at få udleveret et sæt skelbrønde af Mariagerfjord Vand a|s, når en ejendom skal have renoveret og separatkloakeret sit interne kloakanlæg og ejendommen ligger i et område som planlægges separatkloakeret. Se hvilke områder der planlægges separatkloakeret i Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan.

Forud for afhentning sendes e-mail til Arne Frederiksen, driftsleder kloakanlæg, arf@mfv.dk
Nødvendige oplysninger er navnet på den autoriserede kloakmester og hvilken ejendom, der separatkloakeres.
Skelbrøndene kan afhentes på Mariagerfjord Renseanlæg, Islandsvej 7 i Hadsund. Tlf. nr. Arne Frederiksen: 2333 5028. 

Der benyttes for parcelhusgrunde en spildevandsskelbrønd ø 315 mm med ø 160 mm afgang. Skelbrønde til regnvand er en ø 315 mm brønd, med 35 l sandfang og vandlås ø110 mm afgang. For erhvervsejendomme dimensioneres spildevand og regnvandsskelbrøndene og stikledningerne fra gang til gang. Ejeren eller den autoriserede kloakmester, der skal udføre det interne kloaksystem, skal aflevere grundlaget hertil.

I trafikbelastede arealer udleveres dæksel og karm i støbejern, i ikke trafikbelastede arealer udleveres karm og dæksel sort i genbrugsplast. Der udleveres maksimalt et sæt skelbrønde per ejendom. I forbindelse med en separatkloakering vil ejendommens ejere blive bedt om kun at føre et stik for regnvand og et stik for spildevand til hovedledningen. Såfremt der ønskes flere tilslutninger til hovedkloaksystemet, skal ejer selv afholde udgifterne hertil. I den forbindelse gøres der opmærksom på at der jf. betalingsvedtægten opkræves en fast afgift pr. år pr spildevandsførende stik. Er det nødvendigt at etablere to spildevandsførende stik, bliver den faste afgift således faktureret ejendommen to gange. 

Skelbrøndene skal placeres maksimalt 1 m fra skel. Ejendommen skal være separatkloakeret ½ år efter afhentning af skelbrønde. Ellers faktureres bestiller udgiften til skelbrøndene.
I forbindelse med færdigmelding af kloakarbejdet til Mariagerfjord Kommune, fremsendes ligeledes en målfast skitse af kloakanlægget.